joi, 23 octombrie 2014

I N F O R M A R I ! P A R E R I ! C O N C L U Z I I !

       Preluare Filiala sector 6 Bucuresti 

            În perioada 17-18 octombrie a.c. am participat la desfăşurarea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor SCMD – 2014, care în conformitate cu decizia Comitetului Director din 02.10.2014, urma să dezbată şi să aprobe modificările Statutului SCMD şi prorogarea (prelungirea) exercitării atribuţiilor conducerii centrale a SCMD, în condiţiile în care în mod statutar şi legal mandatul acesteia a încetat şi ar fi trebuit reînoit în luna august.
            Din atitudinile semnalate pe timpul lucrărilor, am înţeles că reprezentanţii unor filiale nu au înţeles care a fost obiectivul stabilit acestui CNR sui-generis, sau nu au fost pregătiţi să participe în mod serios la dezbateri fie din necunoştinţă de cauză, şi asta pentru că în mod oficial nu le-a fost prezentată nicio alternativă la propunerile Biroului Operativ Central (BOC), fie au fost decişi de la început să accepte necondiţionat propunerile mai sus amintite.
În consens cu ceilalţi reprezentanţi ai Zonei de Vest (Arad, Ineu şi Reşiţa, singurele filiale acceptate la CNR deoarece mai au – încă - peste 15 membri) şi alături de alte filiale din ţară - dar  mai puţine decât cele care au optat pentru varianta BOC - am încercat să promovăm un cu totul alt fel de statut al SCMD, pornind de la următoarele deziderate:
1.Eliminarea drepturilor suplimentare ale membrilor fondatori;  în contradicţie cu prevederile Constituţiei României, ce stipulează egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor, prin Statutul în vigoare se prevede ca numai membrii fondatori să aleagă componenţa organelor de conducere ale sindicatului.
2.Lărgirea componenţei organelor centrale de conducere ale SCMD, astfel încât activitatea lor, prin cooptarea unui mai mare număr de membri, inclusiv de la nivelul filialelor,  să fie mai strâns legată de adevăratele probleme şi preocupări ale militarilor în rezervă şi în retragere din întrega ţară.
3.Creşterea rolului filialelor în viaţa şi activitatea SCMD, dar şi a localităţilor de dizlocare.

Obiectivul 1. a fost atins, dar practic este singura reuşită a celor care doreau o reformare reală a SCMD.

Celelalte obiective au fost respinse în mod democratic, prin votul majorităţii celor prezenţi, ceea ce înseamnă că prevederile actualului statut, cu mici modificări de formă şi nuanţă, au rămas în vigoare.
Interesant de remarcat este finalul lucrărilor CNR, când după aprobarea rând pe rând a fiecărui articol al Statutului, s-a decis la fel de democratic să nu fie aprobat Statutul ca atare, deoarece un asemenea demers ar fi dus la desfiinţarea SCMD.
În aceste condiţii, situaţia este următoarea:
1.Prevederile actualului Statut rămân în vigoare, cu tot cu prevederile nelegale şi anticonstituţionale, care atacate în instanţă pot avea ca rezultat declararea ca nule  hotărârile SCMD în care au fost implicaţi membrii fondatori sau cei desemnaţi de aceştia ;
2.Amânarea adoptării unui nou statut, indiferent de formă şi conţinut, până la „calendele greceşti”;
3.Prelungirea componenţei şi exercitării atribuţiilor de către actuala conducere până la o dată nedeterminată şi posibilitatea de a avea alegeri ale organelor centrale ale SCMD la o dată apropiată de paştele unor nobile patrupede.

Acestea fiind spuse, rămâne o singură întrebare : de ce ne-am mai adunat la Alba Iulia pe banii sindicatului?
Şi un singur răspuns: pentru eternalizarea actualei conduceri a SCMD !

               Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
          Vicepreşedinte coordonator pentru Zona de Vest 
              Col.(r) Radu AROMÂNESEI

          ...ESTE SĂ NU O MAI AŞTEPTE !
Publicat de Radu Aromanesei 


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)
Consiliul National al Reprezentantilor (CNR)
Alba Iulia, 17 - 18.10.2014


                                                                          

REZOLUTIA
Intrunit statutar la Alba Iulia in zilele de 17-18.10.2014, CNR al SCMD a adoptat urmatoarele hotarari:
1.  Se proroga componenta si activitatea actualului Comitet Director pana la viitorul CNR, convocat pentru luna noiembrie 2015;
2.  S-a acceptat punctul de vedere al Departamentului Juridic al SCMD prezentat de d-na Col (r) Caloian Monica, privind unele riscuri referitoare la evolutia SCMD.
3.  Modificarile la Statut, votate pe articole, vor fi transmise tuturor filialelor pentru a fi analizate si a se face eventuale noi propuneri, pana la CNR care va da votul final pe Statut. Votul final pe Statut va fi dat la CNR convocat ca urmare a aparitiei Legii sindicatelor sau, in mod obligatoriu, cu o luna inainte de expirarea termenului de 4 ani de la intrarea in vigoare a Legii 62/2011.
4.  Pana la CNR 2015, Departamentul Juridic al SCMD, in cooperare cu filialele, va armoniza ROF cu prevederile articolelor modificate si completate la proiectul de Statut.
5.   Raspunsul dat d-nei Lt Col (r) Cobuz Elena, ramane identic cu cel dat anterior de CNR  2011 - 2013.
6.  Raportul Comisiei de Cenzori va fi trimis tuturor filialelor.
7.                  Bugetul pentru anul 2015, nefiind prevazut a fi discutat in acest CNR, se vor aplica prevederile bugetare aprobate la CNR 2013.
               Aceasta rezolutie a fost adoptata de membrii CNR cu 58 de voturi.

STATUTUL
SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE
Art.1    Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) este o organizație cu personalitate juridică, înscrisă în registrul special al sindicatelor  în temeiul prevederilor Legii 54/2003, a Sentinței nr. 83/18.08.2009 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti și a prezentului STATUT, ce reunește, pe linia liberului consimțământ, cadre militare în rezervă din MApN, MAI si alte structuri, diponibilizate conform OG. nr. 7/1998  dar și a altor acte normative conjucturale, alte categorii de personal asimilat, precum şi soţul supravieţuitor sau urmaşii beneficiari de pensie care aderă la statutul, scopul și obiectivele sindicatului, care dobandesc calitatea de membri de sindicat, în condițiile prezentului statut.
Art.2    Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate este o organizație sindicală independentă, apolitică, constituită democratic, prin voința exclusivă a membrilor săi, în strictă conformitate cu prevederile  legale în vigoare.
Art.3    Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate este independent față de partidele politice, de organele de stat ale puterii, administrației, justiției, de alte formațiuni ale sistemului instituțional politic precum și de orice alte structuri ale Guvernului României.
Art.4    Principiile fundamentale ale organizării și funcționării Sindicatului sunt: respectul față de lege, unitatea de acțiune, loialitatea și disciplina sindicală, democrația, solidaritatea, onoarea și demnitatea militară, exprimarea liberă și respectul opiniilor.
CAPITOLUL II – SCOPUL CONSTITUIRII, OBIECTIVE,  DENUMIREA ȘI SEDIUL
Art.5     SCMD are drept scop apărarea drepturilor prevăzute de legislaţia internă şi internaţională, în pactele şi tratatele la care România este parte, a tuturor categoriilor de militari.
Art.6    Obiectivele principale ale SCMD sunt:
a)   realizarea unității și forței de acțiune ale membrilor săi pentru punerea în valoare și apărarea drepturilor, libertăților, intereselor legale și legitime ale tuturor categoriilor de militari;
b)   acționarea prin toate mijloacele legale pentru îmbunătățirea protecției sociale a cadrelor militare de toate categoriile, pentru respectarea, promovarea și apărarea drepturilor și intereselor lor sociale, economice și civile;
c)    asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor  fundamentale ale cadrelor militare disponibilizate, în rezervă sau în retragere:
1.    dreptul la muncă și la veniturile ce li se cuvin pentru munca   prestată, conform prevederilor Constituției și Codului Muncii, fără nicio îngrădire, până la vârsta standard prevăzută de lege;
2.    dreptul la asistența medicală gratuită, conform Statutului cadrelor militare si  Statutului poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special;
3.    dreptul la pensie militară de stat decentă, în raport cu munca depusă, greutățile, privațiunile, riscurile, sacrificiile personale și familiale suportate în cariera militară.
d)   susținerea de negocieri cu reprezentanții Guvernului, Președenției, Parlamentului României, ai sindicatelor de resort și comisiilor parlamentare de specialitate, pentru respectarea drepturilor legal cuvenite și pentru soluționarea revendicărilor  și problemelor care intră în competența acestora, inclusiv soluționarea propunerilor de decorare și avansare în grad a membrilor de sindicat, cadre în rezervă și retragere;
e)    participarea la realizarea dialogului social cu Guvernul României, pentru asigurarea climatului de pace socială;
f)     păstrarea și promovarea glorioaselor tradiții ale Armate Române şi ale structurilor de ordine publică şi securitate naţională reprezentate;
g)   restabilirea drepturilor legale ale membrilor în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale, imorale și netemeinice;
h)   acordarea de asistență juridică membrilor de sindicat în cauze care-i vizează;
i) conlucrarea cu toate organizațiile si organismele interne si internaționale, care luptă în spiritul democrației pentru îndeplinirea aspirațiilor de libertate și dreptate sociala ale tuturor categoriilor sociale;
j)      conlucrarea nemijlocită cu Ministerul Apărarii Naționale și celelalte ministere de resort pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la cadrele militare în rezervă și în speță la cadrele militare disponibilizate pentru perfecționarea permanentă a acestor prevederi
k)   asigurarea protecției liderilor de sindicat și delegaților sindicali, atât pe durata mandatului lor cât și după expirarea acestuia;
l)constituirea de fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi;
m) alte scopuri legale stabilite prin rezoluții sau hotârâri ale organelor proprii de conducere;
m)poate adresa autorităților publice competente, potrivit Art.74 alin (p) din Constituție, propuneri de legiferare în domeniul sau în interesul sindicatului;
n)   respectarea Declarației universale a drepturilor şi libertăţilor  fundamentale ale omului și a celorlalte norme în domeniu.
Art.7    Denumirea este Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, denumit in continuare SCMD.
Art.8    Sediul social al SCMD este în strada Bogota, Nr. 6, Sector 1, Bucureşti. SCMD poate constitui filiale în țară și străinătate, unde locuiesc persoane care îndeplinesc condițiile și aderă la obiectivele și statutul său. De asemenea SCMD se poate afilia la orice federație și confederație sindicală din țară și străinătate, în condițiile legii și ale prevederilor prezentului statut.
Art.9    Pentru înfăptuirea obiectivelor sale, SCMD va acționa prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:
a)   negocierea, medierea, concilierea;
b)   interpelarea Guvernului României, a ministerelor de resort, purtarea de tratative cu acestea în cazul în care hotârârile luate contravin sau afectează negativ drepturile legale sau statutare ale membrilor de sindicat;
c)    manifestul, petiția, protestul, întrunirea, demonstrația;
d)   sesizarea organelor de procuratură și justiție cu privire la activitățile persoanelor juridice sau fizice în cazul de încălcare a drepturilor membrilor de sindicat;
e)    colaborarea cu instituții publice și organizații neguvernamentale în vederea demascării și combaterii abuzurilor, corupției și încălcării drepturilor şi libertăţilor omului;
f)     organizarea şi participarea  la dezbateri în mass-media pe probleme specifice.
CAPITOLUL III - MODUL DE DOBÂNDIRE ȘI ÎNCETARE A CALITĂȚII DE MEMBRU
Art.10                        SCMD este constituit din membri şi membri de onoare.
(1)    Pot fi membri ai SCMD, în rezervă sau în retragere din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională , alte cadre militare în rezervă sau în retragere, precum şi membri de familie (soţ, soţie, copii majori), care beneficiază de pensie de urmaş, în următoarele condiţii:
a)     aderă la statutul, la scopurile şi la obiectivele sindicatului;
b)    plătesc la timp cotizaţia de membru.
(2)    Calitatea de membru al sindicatului este atestată prin legitimaţia tip eliberată de filiale, cu semnătura preşedintelui filialei şi ştampila acesteia.
(3)   Membrii de onoare sunt  membri care s-au remarcat în îndeplinirea scopului şi obiectivelor sindicatului. Calitatea de membru de onoare este acordată unor personalităţi ale  vieţii social-economice din ţară sau din străinătate, care şi-au adus o contribuţie importantă la realizarea scopului şi obiectivelor sindicatului.
(4)              Calitatea de membru de onoare se acordă de Comitetul Director al SCMD, împreună cu Diploma şi carnetul de atestare, ca semn al înaltei aprecieri a activităţii desfăşurate.
(5)    Calitatea de membru/membru de onoare este inalienabilă.
(6)     Retragerea din sindicat nu presupune restituiri de drepturi asupra patrimoniului sindicatului.
Art.11                        
(1)    Activarea calităţii de membru SCMD se face pe baza adeziunii (cererii) tip, completată personal, care se depune la sediul filialei sau la sediul central al SCMD, odata cu dovada depunerii cotizatiei.
(2)                         Calitatea de membru încetează prin:
a.     deces;
b.    neplata cotizaţiei pe o durată mai mare de 12 luni;
c.     retragere;
d.    inscrierea în altă formaţiune sindicală
e.     excludere
(3)               Membrul de sindicat are dreptul să se autosuspende din SCMD pentru o perioadă de cel mult 2 ani, fără a pierde calitatea de membru al organizaţiei. După trecerea acestei perioade  va face cerere de prelungire a autosuspendării sau de încetare a suspendării, în caz contrar fiind considerat în mod automat retras din sindicat.
CAPITOLUL IV - DREPTURI, ÎNDATORIRI, RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI

Secțiunea I - Drepturi
Art. 12
a)    să aleagă şi să fie ales în organele de conducere. Fiecare membru are dreptul la un singur vot;
b)   să participe la adoptarea şi aplicarea hotărârilor;
c)    să formuleze propuneri pentru ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Filialei sau pentru şedinţele Comitetului Director si CNR;
d)   să emită, fără restricţii, in cadrul organizat al sindicatului, opinii cu privire la activitatea acestuia;
e)    să fie informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale sindicatului;
f)     să beneficieze de consultanţă în problemele muncii sindicale, în problemele economice, juridice, sociale etc.;
g)    să participe la elaborarea şi dezbaterea proiectelor de acte normative de interes general sau pe domeniul de activitate;
h)   să formuleze contestaţii referitoare la sancţiunile disciplinare primite, pe care să le adreseze organelor competente;
i)      să propună programe şi acţiuni prin care să se realizeze scopurile sindicatului;
j)      să reprezinte filiala/sindicatul, cu acordul BO al filialei/Comitetului Director, la reuniuni interne sau internaţionale pe teme legate numai de sfera de activitate a sindicatului;
k)   să contribuie la publicaţiile sindicatului şi să propună spre publicare diferite lucrări;

Secțiunea II - Îndatoriri (obligații)

Art. 13. Membrii SCMD au următoarele îndatoriri (obligaţii):
a)    să respecte statutul sindicatului, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) si hotararile/deciziile organelor de conducere ale SCMD;
b)   să participe la activitatea sindicatului şi a organelor sale de conducere;
c)    să acţioneze pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor şi măsurilor stabilite de către organele de conducere. Membrii care nu sunt de acord cu unele hotărâri, nu sunt obligaţi să participe la îndeplinirea lor, dar se vor abţine de la orice acte potrivnice realizării acestora;
d)   să achite cotizaţia in cuantumul si la termenele stabilite de CNR;
e)    membrii de sindicat pot face parte din orice partid si orice ONG legal constituite, fara ca aceste activitati sa se desfasoare in interiorul SCMD si sa aduca prejudicii acestuia.

Secţiunea III – Recompense

Art. 14. La propunerea Preşedintelui sindicatului, Comitetul Director poate recompensa pe oricare din membrii SCMD ca urmare a activităţii deosebite desfăşurate în plan sindical.
Art. 15. La nivelul filialelor, la propunerea preşedintelui de filială, Biroul Operativ poate recompensa, din cota filialei, cu avizul Comitetului Director,  pe acei membri care s-au remarcat în mod deosebit în activitatea sindicală a filialei.
Art. 16. Cuantumul recompenselor şi procedura de acordare vor fi stabilite de Comitetul Director, în limita fondurilor disponibile
Secțiunea IV – Sancțiuni

Art. 17. Constituie abateri neindeplinirea obligatiilor statutare, precum si .incalcarea hotararilor/deciziilor organelor de conducere ale SCMD.
 Art. 18 Membrilor sindicatului care au săvârşit abateri, ori prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii imaginii sindicatului, funcţie de gravitatea faptelor, li se pot aplica, in conformitate cu procedurile prevazute in ROF, următoarele sancţiuni:
                   a). atenţionarea verbala sau scrisa;
                   b). avertisment;
                        c).suspendarea din calitatea de membru/funcţia deţinută;     
d). revocarea din funcţia detinuta;           
e). excluderea din sindicat

CAPITOLUL V - ORGANELE DE CONDUCERE SI EXECUTIE ALE SINDICATULUI

Art. 19 Organele de conducere si executie ale Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate sunt centrale si teritoriale.
 Organele de conducere sunt:
a) La nivel SCMD:
       Consiliul Naţional al Reprezentanţilor (CNR);
-         b) La nivel local:
-         Adunarea Generala a Filialei
Organele de executie sunt:
a)    La nivel SCMD:
-         Comitetul Director
-         BOC
-         Presedinte
b) La nivel local:
- BO al Filialei
- Presedintele Filialei
Art. 20. Consiliul Naţional al Reprezentanţilor este organul suprem de conducere al SCMD şi este constituit din:
-         membrii Comitetului Director;
-         membrii fondatori, cu obligatia ca acestia sa fie prezenti la lucrarile CNR;
-         preşedinţii filialelor;
-          
-         Art. 21. CNR are următoarele atribuţii:
-                               a). aprobă ordinea de zi şi problemele de procedură;
-         b). stabileşte şi alege compunerea numerică şi nominală a Comitetului Director, a Comisiei Naţionale de Etică şi a Comisiei de Cenzori;
-         c). alege  organele de executie ale SCMD prin vot secret;
-         d). hotărăşte asupra aplicării  sancţiunilor statutare;
-         e). stabileşte obiectivele şi strategia sindicatului pentru perioada următoare;
-         f). hotărăşte asupa petiţiilor, apelurilor şi propunerilor adresate CNR;
-         g). hotărăşte asupra afilierii sindicatului la organizaţii de profil pe plan intern şi internaţional;
-         h). aprobă schimbarea sediului social al SCMD;
-         i). aprobă nivelul cotizaţiilor membrilor SCMD;
-         j). analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comitetul Director, Comisia de Cenzori şi Comisia Naţională de Etică;
-         k). aprobă şi modifică statutul sindicatului:
-         l). validează excluderea membrilor;
-         n). revocă individual sau colectiv mandatele membrilor Comitetului Director;
-         o). stabileşte cota din cuantumul cotizaţiei ce revine filialelor;
-                 q). hotărăşte ce categorii de personal de specialitate poate fi remunerat , nivelul maxim al indemnizaţiilor. 
-         r) Aprobă bugetul şi activitatea economico-financiară a sindicatului;
-         s). adoptă hotărâri cu privire la înfiinţarea sau participarea la capitalul social al unor societăţi comerciale, care să asigure fondurile neceare funcţionării şi îndeplinirii scopului sindicatului;
Art. 22.
(1)                 Consiliul Național al Reprezentanților se convoacă  anual, la cererea Comitetului Director, în ședințe ordinare și, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare. Consiliul Național al Reprezentanților  poate fi convocat în şedinţă extraordinară la cererea Comitetului Director sau a unei treimi din numărul membrilor săi de drept. (de preluat in proiectul Timisoara)
(2)                 Consiliul Național al Reprezentanților este legal constituit dacă la ședință participă jumătate plus unul din numărul total al membrilor  de drept, deciziile adoptându-se numai în cazul votului majoritar al celor prezenți.
(3)                 Deciziile privind dizolvarea sau modificarea scopului sindicatului se adoptă cu o majoritate calificată de 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului Național al Reprezentanților
(4)                 Convocarea Consiliului Național al Reprezentanților, cu precizarea datei, locului și ordinii de zi, trebuie făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii acesteia, prin înștiințarea tuturor membrilor sindicatului.
Fiecare membru al Consiliului dispune de un vot egal în cadrul Consiliului Național al Reprezentanților
Art. 23. (1) Comitetul Director este organul de executie în perioada dintre şedinţele CNR şi este format din:
a). preşedintele sindicatului;
c). secretarul general;
d). vicepreşedinţi pe linie de specialitate
e).vicepreşedinti coordonatori pentru filialele grupate pe zone geografice.
(2). Membrii Comitetului Director sunt aleşi pe o perioadă de 4 ani.
 (3). Preşedintele sindicatului este şi preşedintele Comitetului Director.
(4). Comitetul Director se convoacă trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la o dată stabilită de Biroul Operativ Central. Convocarea precum şi comunicarea ordinii de zi a şedinţei se face prin sistemul de legături al sindicatului, cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii.
(5). Şedinţele Comitetului Director sunt statutar constituite prin participarea a minim jumătate plus unul din membrii săi, iar deciziile se adoptă cu majoritatea absolută a celor prezenţi. Vicepresedintii zonali pot delega la sedinta, in caz de necesitate, numai un presedinte de filiala din zona sa de responsabilitate.
Art. 24. Comitetul Director are următoarele atribuţii
a). Pune in practica si urmareste indeplinirea  hotararilor  stabilite de Consiliului Naţional al Reprezentanţilor;
c). stabileşte şi organizează departamentele de lucru ale SCMD;
e). stabileşte nivelul recompenselor ce pot fi acordate membrilor de sindicat;
f). asigură întocmirea bilanţului şi a bugetului sindicatului;
g). intocmeste si supune aprobarii CNR  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) a sindicatului;
i). infiinteaza si dizolva filialele sindicatului;
j). hotărăşte asupra propunerilor Biroului Operativ Central referitoare la  revocare a unor membri din birourile operative din teritoriu
Art. 25. (1).Biroul Operativ Central  (BOC) coordonează activitatea şi asigură conducerea curentă a sindicatului între şedinţele Comitetului Director, stabilind măsuri pentru realizarea în bune condiţii a hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor şi a deciziilor Comitetului Director.
             (2). Din Biroul Operativ Central fac parte:
- preşedintele sindicatului;
- - secretarul general;
- Vicepresedintele coordonator media
(3). Preşedintele sindicatului este şi preşedintele Biroului Operativ Central.
(4). Biroul Operativ Central se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. Şedinţele BOC sunt statutare dacă participă  toti membrii săi.
5) Deciziile Biroului Operativ Central vor fi prezentate intr-un comunicat tuturor membrilor CD.
Art. 26. Biroul Operativ Central are următoarele atribuţii:
a). duce la indeplinire deciziile CD;
b1)organizează şi coordonează activitatea curentă a sindicatului;
b). coordonează activitatea birourilor operative teritoriale;
c). propune Comitetului Director revocarea de membri ai birourilor operative din teritoriu, în cazul manifestării unor disfuncţionalităţi majore;
e). coordonează activitatea secretariatului general
Art. 27
(1)                  Controlul gestiunii patrimoniului sindicatului este asigurat de o Comisie de Cenzori, formată din trei membri, aleși de Consiliul Național al Reprezentanților, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși, iar cel puțin unul dintre ei va trebui să fie contabil autorizat sau expert contabil. Comisia de Cenzori întocmește rapoarte pe care le prezintă Comitetului
Director sau Consiliului Național al Reprezentanților ori ce câte ori este necesar.
(2)                 Comisia își alege din rândurile sale un președinte validat în funcție de Consiliul Național al Reprezentanților.
(3)                 Comisia verifică în mod deosebit activitatea financiară a sindicatului, modul cum sunt gospodărite fondurile bănești și bunurile materiale.
(4)                 Comisia de Cenzori realizează cel puțin două acțiuni de verificare pe un an sau, ori de câte ori consideră necesar, acțiuni la care trebuie să participe cel puțin doi membri.
(5)                 În timpul controlului, membrii comisiei beneficiază de decontarea cheltuielilor
ocazionate de această activitate. Președintele Comisiei de Cenzori va primi o indemnizație stabilită de Comitetul Director.
Art. 28 Comisia Naţională de Etică şi Disciplină (CNED)
(1)                        CNED este organul de jurisdicţie internă a SCMD, care se întruneşte  în şedinţă de lucru anual şi la nevoie;
(2)                        Este aleasă de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor pentru un mandat de 4 ani şi este alcătuită din 5 membri.
(3)                        Comisia Naţională de Etică şi Disciplină se compune din: preşedinte,  vicepreşedinte, secretar şi membri. Aceştia sunt aleşi în prima şedinţă ordinară a comisiei, după desemnarea membrilor săi, iar preşedintele CNED trebuie să aibă pregătire juridică
(4)                         Activitatea CNED se desfăşoară în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare propriu, aprobat de Comitetul Director;
(5)                        Comisia Naţională de Etică şi Disciplină are următoarele atribuţii:
a.    urmăreşte respectarea şi aplicarea corectă a statutului SCMD şi a ROF de către toate structurile organizatorice şi toţi membrii sindicatului;
b.    sesisează organele de conducere ale SCMD cu privire la hotărârile nestatutare ale structurilor organizatorice ale sindicatului;
c.     cercetează, analizează şi constată, la sesizare sau din oficiu, cazurile de încălcare a legilor sau a statutului de către membrii organelor de conducere ale structurilor organizatorice ale sindicatului sau ale membrilor săi şi informează oportun Biroul Operativ Central şi Comitetul Director, propunând măsuri statutare;
d.    soluţionează contestaţiile împotriva măsurilor de sancţionare aplicate de Birourile Operative, Adunările Generale ale Filialelor, Biroul Operativ Central sau Comitetul Director;
e.     hotărârile CNED pot fi contestate la Comitetul Director sau la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, după caz;
f.      concluziile, analizele, constatările  şi rezultatul verificărilor efectuate vor fi prezentate anual sub formă de informări adresate Comitetului Director şi rapoarte prezentate în şedinţele Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.

Art. 29. Vicepreşedinţii zonali asigură comunicarea între Comitetul Director , Biroul Operativ Central şi filiale
Art. 30. Preşedintele sindicatului
(1). Este ales de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor prin vot secret pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele sindicatului este şi preşedintele Comitetului Director şi al Biroului Operativ Central.
(2). Preşedintele sindicatului are următoarele atribuţii:
a). reprezintă sindicatul în virtutea mandatului încredinţat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor    în justiţie, în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate şi veghează la buna funcţionare a activităţii organelor şi structurilor de conducere ale sindicatului
b). prezidează şedinţele BOC, Comitetului Director şi ale CNR. În lipsa acestuia, şedinţele sunt prezidate de unul dintre membrii BOC;
d).urmăreşte respectarea prevederilor statutare şi ale ROF;
e).asigură aplicarea hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, ale deciziilor Comitetului Director şi ale măsurilor Biroului Operativ Central;
f). coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de politici şi strategii ale sindicatului;
g). coordonează activitatea curentă a sindicatului;
. (3). În caz de vacantare a postului, se organizează alegeri în termen de 45 zile de la data încheierii mandatului anterior.
Art. 31. Secretarul general
(1). Este ales de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor prin vot secret pe o perioadă de 4 ani, face parte din Comitetul Director şi Biroul Operativ Central .
Are următoarele atribuţii:
a). asigură comunicarea cu membrii şi coordonează organizarea acţiunilor specifice scopului pentru care s-a înfiinţat sindicatul;
b). preia prerogativele preşedintelui în lipsa acestuia;
c). alte atribuţii se stabilesc prin ROF.
(2). În caz de vacantare a postului, Comitetul Director desemneaza un secretar general interimar din cadrul vicepresedintilor SCMD, până la prima intrunire a CNR.
Secţiunea II – Structurile teritoriale ale SCMD
Art. 32. (1)Sindicatul poate înfiinţa grupuri de initiativa si filiale, ca organizaţii teritoriale, cu avizul Comitetului Director, astfel:
- grupuri de initiativa intre 2-14 persoane, in vederea intemeierii de filiale;
- filiale cu peste 15 membri;
 -in situatia in care o filiala ramane cu mai putin de 15 membri, acestia vor fi coordonati de CD prin vicepresedintele de zona;
Art. 33.
(1)            Adunarea Generală a Filialei, ca forum de conducere al filialei, se convoacă semestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, de către Biroul Operativ, sau la cererea unei treimi din numărul membrilor filialei.
(2)            În cazul în care nu pot fi întruniţi jumătate plus unul din  membrii filialei, Adunarea Generala a filialei se reconvoaca, hotararile fiind statutare daca au fost adoptate cu majoritatea celor prezenti.
(3)            Convocarea Adunării Generale a Filialei trebuie comunicată membrilor împreună cu ordinea de zi, data, locul şi ora desfăşurării, cu 5 zile înainte.
(4)            Adunarea Generală pentru alegeri se desfăşoară o dată la 4 ani, pentru a alege, prin vot secret,  Biroul Operativ si presedintele filialei.
Art. 34. Atribuţiile Adunării Generale a Filialei sunt:
     a). analizează şi aprobă Raportul de activitate al Biroului Operativ;
     b). aprobă cheltuielile  filialei;
     c). dezbate şi adoptă Programul de activitate pentru perioada următoare cu privire la problemele de interes general şi particular în conformitate cu prevederile statutului şi hotărârilor organelor de conducere centrale;
     d). alege şi revocă preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Biroului Operativ al filialei;
     Art. 35. Biroului Operativ al filialei
(1). Biroul Operativ al filialei este ales de Adunarea Generală şi este format din preşedinte, un numar impar de vicepreşedinţi si secretar.
(2). Durata mandatului este de 4 ani.
(3). Biroul Operativ este organul de conducere executivă al filialei în intervalul dintre Adunările Generale.
(4). Biroul Operativ îşi desfăşoară activitatea în şedinţe lunare sau ori de câte ori este nevoie. În activitatea sa , Biroul Operativ adoptă hotarari.
(5). Preşedintele filialei este şi preşedintele Biroului Operativ.
Art. 36.  Atribuţiile Biroului Operativ al filialei
              a). pune in ap[licare hotararile Adunarii Generale si pe cele ale organelor centrale de conducere.
              b). reprezintă filiala în relaţiile cu organele administraţiei locale, cu instituţiile publice şi alte organizaţii sindicale locale.
              c). stabileşte compartimentele de activitate şi numeşte responsabilii lor.
              d). primeşte noi membri de sindicat.
              e). aplică sancţiuni disciplinare şi propune Adunării Generale a Filialei revocarea din funcţia de conducere în cazul membrilor săi, precum şi excluderea din sindicat în cazul membrilor filialei.
              f). organizează şi coordoneaza acţiunile sindicale.
              g). face propuneri pentru cheltuirea fondurilor care ii revin filialei.
              h). planifică şi organizează şedinţele Adunării Generale.
              k). acţionează pentru a asigura plata cotizaţiei de către membrii de sindicat din filială.
     Art. 37. Preşedintele filialei
(1). Este ales sau revocat în/din funcţie de Adunarea Generală a Filialei.
(2). Face parte de drept din Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
(3). Preşedintele filialei are următoarele atribuţii:
a.                       coordoneaza întreaga activitate a filialei,
b.                      prezidează şi conduce şedinţele Biroului Operativ şi ale Adunării Generale a Filialei;
c.                       reprezintă filiala în relaţiile cu organele administraţiei publice locale, cu reprezentanţii instituţiilor publice şi organele sindicale din zonă;
d.                      poate contacta filialele altor organizaţii legal constituite în vederea participarii la actiuni comune;
e.                       poate face declaraţii de principiu în mass-media , cu privire la activitatea filialei şi în interesul membrilor SCMD;
f.poate organiza contacte şi întâlniri cu reprezentanţii administraţiei publice şi parlamentarii din colegiile electorale respective,  în vederea realizării scopului şi obiectivelor sindicatului;
Art. 38. Vicepreşedinţii filialei
(1). Sunt aleşi şi revocaţi de Adunarea Generală a Filialei.
(2). Fiecare vicepreşedinte coordonează, organizează şi răspunde de activitatea unui compartiment de specialitate conform hotărârii Biroului Operativ.
(3). În lipsa preşedintelui, oricare dintre vicepreşedinţi poate fi mandatat cu atribuţiile acestuia.
Art. 39. Secretarul filialei
(1). Este ales şi revocat de către Adunarea Generală a Filialei si are următoarele atribuţii:
              a). organizează şi actualizează întreaga bază de date a filialei;
              b). organizează evidenţa, primirii, înregistrării şi expedierii petiţiilor şi  contestaţiilor către organele competente spre soluţionare;
              c). primeşte, verifică şi ţine evidenţa dosarelor membrilor filialei;
              d). înregistrează şi ţine evidenţa corespondenţei şi a modului ei de rezolvare;
e). coordonează activitatea de încasare şi de gestionare a cotizaţiei membrilor filialei .
Art. 40. Administratorul de cont al filialei este numit de BO al filialei, confirmat de BOC si are următoarele atribuţii:
              a). administrează contul curent al filialei;
               b) tine evidenta operativa a patrimoniului filialei
CAPITOLUL VI - PATRIMONIUL, MODUL DE STABILIRE ȘI ÎNCASARE A COTIZAȚIEI
Art. 41 Patrimoniul sindicatului se compune din bunuri mobile, imobile și mijloace bănești provenite din cotizații, donații și alte surse prevăzute de lege.
Art. 42 Patrimoniul aparținând sindicatului poate fi folosit numai potrivit intereselor membrilor săi, nu poate fi împărțit, transmis sau lichidat decât pe baza hotărârii Consiliului Național al Reprezentanților și a legislației în vigoare.
Art. 43  Mijloacele bănești ale sindicatului provin din:
a)                cotizația sindicală încasată de la membrii de sindicat;
b)               donații și sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice din țară și străinătate;
c)                sindicatul poate dobândi în condițiile legii orice fel de bunuri materiale sau imobile necesare scopului pentru care este înființat;
d)               venituri realizate din alte surse prevăzute de lege.
Art. 44 Fondurile sindicatului vor fi folosite în principal pentru finanțarea activităților organizatorice, sociale, culturale, artistice și sportive, acordarea unor ajutoare, salarizarea angajaților și a membrilor Comitetului Director, acordarea de indemnizații de colaborare și o cotă parte pentru afiliere la organizații interne și externe.
Art. 45. (1). Funcţiile de conducere cu activitate permanentă din cadrul Comitetului Director,  Biroului Operativ Central si BO al filialei pot fi retribuite  cu o indemnizaţie de conducere stabilită şi aprobată de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, la propunerea Comitetului Director.
                 (2). Valoarea stimulentelor în bani şi obiecte se stabileşte de Comitetul Director.
Art. 46. Cotizaţia reprezintă contribuţia financiară obligatorie a fiecărui membru de sindicat la veniturile SCMD, şi se achită trimestrial, semestrial sau anual , cu anticipaţie.
 (1). Cuantumul cotizaţiei se stabileşte în sumă fixă anuală de către Consiliul Naţional al Rprezentanţilor
 (3). Cotizaţia se depune de către membrii filialei în contul SCMD, iar operaţiunea se justifică prin depunerea copiei ordinului de plată la secretarul filialei

CAPITOLUL VII – DIZOLVAREA, LICHIDAREA ŞI LITIGIILE SINDICATULUI
Art. 47. Dizolvarea şi lichidarea SCMD
(1). În situaţia dizolvării SCMD, patrimoniul acestuia existent la data dizolvării va fi împărţit şi lichidat potrivit hotărârii de dizolvare luată de CNR, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2). În cazul în care CNR nu poate lua o hotărâre cu privire la distribuirea patrimoniului, va fi sesizat Tribunalul Municipiului Bucureşti, care va hotărâ în consecinţă.
(3). SCMD se poate dizolva prin hotărârea Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, adoptată prin vot secret cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi. Şedinţa CNR de dizolvare este statutară în condiţiile prezenţei la acest CNR a 3/4 din numarul membrilor.
 (4). Adunarea Generală a Filialei poate hotări, cu instiintarea Comitetului Director, dizolvarea, cu votul deschis a cel puţin 2/3 din numărul participanţilor cu drept de vot.
CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.48          (2). SCMD are ştampilă şi însemne proprii, aprobate de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
Art. 49. SCMD are dreptul de a înfiinţa organe proprii de presă, precum şi unităţi economico-financiare şi comerciale, pentru dezvoltarea patrimoniului şi realizarea obiectivelor sale.
Art. 50. Deviza Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate este
„HONOR ET PATRIA! VAE VICTIS !”
Art 51 Persoanele alese in organele de conducere ale sindicatului, preeum si eele care au
detinut aceste functii sunt protejate si beneficiaza de prevederile legii.
Art 52  Presedintele SCMD si vicepresedintele cu probleme juridice  sunt imputerniciti pentru a intreprinde toate demersurile legale in vederea inscrierii modificarilor statutare in conformitate cu Sentinta Civila nr. 83/18 august 2009 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti , potrivit prevederilor Art. 219 din Legea nr. 62/2011.
Art. 53. Dispozitiile prezentului statut se completeaza eu normele legale ill vigoare in materie.
Art. 54. Modificarile la Statutul SCMD au fost adoptate in sedinta Consiliului National al Reprezentantilor, astazi, 18.10.2014.