marți, 14 septembrie 2010

Procedura de primire de noi membri in Sindicat

Pot deveni membri ai SCMD cadrele militare disponibilizate, cadrele militare in rezerva si in retragere si vaduvele si urmasii majori ai cadrelor militare care au servit patria in: Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul de Protectie si Paza si alte structuri ale sistemului national de aparare. 

Persoanele care doresc sa se inscrie in randurile Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) trebuie sa depuna urmatoarele documente la una din filialele sindicatului:
  • Cerere de adeziune la sindicat
  • Copie dupa cartea/buletinul de identitate
  • Copie dupa talonul de pensie
  • 2 fotografii tip buletin
  • Dovada platii cotizatiei (120 lei/anual, 60 lei pentru vaduve si urmasi)

Cotizatia anuala se va plati in contul bancar al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol,  cont RO41BRDE441SV79262374410,  cod fiscal: 26096263.

In situatia in care in judetul de domiciliu al solicitantului nu functioneaza nici o filiala a SCMD, solicitantul poate expedia documentele sus mentionate prin posta, la adresa: Sindicatul Militarilor, Str. Dakar, nr. 30, Sector 1, Bucuresti, cod postal 013647.

Legitimatia se elibereaza de catre filiala din care membrul SCMD face parte.

COMITETUL DIRECTOR AL SCMD

Model de cerere de inscriere in Sindicat


CERERE DE INSCRIERE

               
Subsemnat ul (a) Gradul............................(nume) …..................................…....……… (prenume) …………...................

domiciliat (a) în localitatea....................................................str........................................nr........bloc......................sc..................ap...........

.......Jud/Sect.......................................... cod postal.............

posesor al B.I.(C.I.) seria ….........… nr. …….............................……. C.N.P. ...

solicit primirea mea in Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD).

Am luat cunoştinţă de prevederile Statutului SCMD şi mă oblig să le respect .

Sunt angajat (a)  la .............................................(institutia, intreprinderea), in functia de .................................................

Sunt născut (a) la data de …….........................… in localitatea ……....................................…….. jud. ..........

Mă oblig să contribui prin activitatea mea la realizarea scopului şi obiectivelor SCMD.

Structura din sistemul national de aparare din care am facut parte :………………………………………………
                                                                                                            (MapN, MAI, SRI, STS, SIE, s.a.m.d.)

Datele mele de contact sunt urmatoarele :

Tel. Fix domiciliu :…………
Tel. serviciu ……………
Tel. Mobil……………………
Fax …………………………
E-mail ………………………
Adresa postala ......................................................................................................................


Data inaintarii cererii:……………………..
                                                                 
…………………………………………………………
                 (NUMELE, PRENUMELE, SEMNATURA)